Họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Thử nghiệm phản ứng với lửa đối với vật liệu phủ sàn - Xác định trạng thái khi cháy sử dụng nguồn nhiệt bức xạ”

Ngày 20/06/2017 04:56
Ngày 20/6/2017 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc “Thử nghiệm phản ứng với lửa đối với vật liệu phủ sàn – Xác định trạng thái khi cháy sử dụng nguồn nhiệt bức xạ” mã số TC 31-16 do ThS. Trần Thị Minh Hải làm chủ nhiệm dự án. Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Huynh làm Chủ tịch Hội đồng đồng với sự tham gia của các chuyên gia đến từ các trường đại học, Hội vật liệu chuyên ngành, doanh nghiệp, Viện nghiên cứu.

Hiện nay, an toàn cháy cho các công trình đang là vấn đề lớn. Bộ Xây dựng đã ban hành QCVN 06:2010/BXD “Quy chuẩn quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình”. Trong quy chuẩn, các vật liệu xây dựng được phân loại thành các nhóm theo: tính nguy hiểm cháy, tính cháy, tính bắt cháy, tính lan truyền ngọn lửa trên bề mặt, khả năng sinh khói độc, độc tính của sản phẩm cháy.

Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Thử nghiệm phản ứng với lửa đối với vật liệu phủ sàn – Xác định trạng thái khi cháy sử dụng nguồn nhiệt bức xạ” được biên soạn chấp nhận BS EN ISO 9239-1:2010. Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia được Hội đồng KHKT thảo luận các nội dung trong các phần của bộ tiêu chuẩn như sau:

- Tên tiêu chuẩn “Thử nghiệm phản ứng với lửa đối với vật liệu phủ sàn – Phần 1: Xác định trạng thái khi cháy sử dụng nguồn nhiệt bức xạ” với các phần:

- Lời nói đầu; Giới thiệu;

- Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đánh giá ứng xử cháy ngược gió và sự lan truyền lửa  của vật liệu phủ sàn đặt theo phương nằm ngang trong buồng thử nghiệm  chịu tác động của  một gradien thông lượng nhiệt bức xạ khi được bắt cháy bằng ngọn lửa mồi. Tiêu chuẩn này áp dụng đo và mô tả các tính chất của vật liệu phủ sàn   khi phản ứng với nhiệt  và ngọn lửa trong điều kiện phòng thí nghiệm được kiểm soát.

- Tài liệu viện dẫn; Thuật ngữ và định nghĩa; Nguyên tắc; Thiết bị và dụng cụ; Mẫu thử; Ổn đinh mẫu; Cách tiến hành; Biểu thị kết quả; Báo cáo thử nghiệm; Các Phụ lục; Thư mục tài liệu tham khảo.

Sau khi thảo luận, Hội đồng KHKT Viện VLXD nhất trí thông qua dự thảo tiêu chuẩn và thuyết minh trên cơ sở chỉnh sửa, hoàn thiện theo các góp ý của Hội đồng và các ý kiến chuyên gia để trình Bộ Xây dựng nghiệm thu theo quy định. 

Trung tâm Thông tin