Ban Kỹ thuật Vật liệu & cơ khí xây dựng họp rà soát, kiện toàn Ban tổ chức năm 2024

Ngày 29/03/2024 11:26
Ngày 29/3/2023, Ban Kỹ thuật Vật liệu & Cơ khí xây dựng (Ban Kỹ thuật) đã tổ chức cuộc họp thường kỳ, với mục tiêu rà soát, kiện toàn tổ chức của Ban Kỹ thuật và các Tiểu ban tại Viện Vật liệu xây dựng (VIBM). PGS.TS. Lê Trung Thành - Trưởng Ban Kỹ thuật chủ trì cuộc họp.

Chưa có ảnh

Thành phần tham dự gồm có TS. Nguyễn Quang Hiệp - Viện trưởng VIBM và các thành viên của Ban Kỹ thuật. Tại buổi họp, các thành viên đã thảo luận và thống nhất một số nội dung chính như sau:

- Rà soát, kiện toàn tổ chức (thành viên) của Ban Kỹ thuật và các Tiểu ban: Đề xuất kiện toàn lại Ban Kỹ thuật và gửi công văn báo cáo Bộ Xây dựng để ra Quyết định; Kiện toàn thành viên của các Tiểu ban sẽ được điều chỉnh dựa trên đề xuất của Tiểu ban; Kiện toàn Ban Tiêu chuẩn VIBM cho phù hợp với tình hình hoạt động của Viện.

- Kế hoạch hoạt động của ban năm 2024.

- Rà soát, nghiên cứu và xem xét một số kiến nghị cụ thể để trình Bộ Xây dựng.

- Các Tiểu ban tiếp tục rà soát trên cơ sở file danh mục TCVN của Quyết định 390/QĐ-BXD, những TCVN cần soát xét, xây dựng mới, hủy bỏ; Định hướng xây dựng tiêu chuẩn theo từng lĩnh vực cụ thể.

- Thống nhất phương thức hoạt động để đạt hiệu quả cao hơn.

Sau phần thảo luận, Ban Kỹ thuật đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất và tư vấn với Bộ Xây dựng như sau: Xem xét kiến nghị Bộ Xây dựng để thực hiện Quyết định 390/QĐ-BXD được hiệu quả trên cơ sở đề xuất của Ban Kỹ thuật; Tăng cường sự phối hợp hoạt động, trao đổi chuyên môn giữa chuyên gia của Ban Kỹ thuật và Vụ Vật liệu xây dựng; Đặt hàng thứ tự ưu tiên thực hiện TCVN do Bộ Xây dựng tuyển chọn.

Ban Kỹ thuật sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động theo kế hoạch năm 2024, tăng cường hoạt động của các Tiểu ban để thực hiện các nội dung đã thảo luận nêu trên, góp phần kiện toàn tổ chức, giúp cho Ban Kỹ thuật phát triển ngày càng vững mạnh.

Một số hình ảnh khác tại buổi họp:Thu Hằng

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả