Giới thiệu

 

LÃNH ĐẠO VIỆN


Ngày 23/10/2020 02:48

 


PGS.TS. LÊ TRUNG THÀNH


Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng

>> Các công trình nghiên cứu khoa học

>> Luận án Tiến sĩ

TS. MAI NGỌC TÂM

Phó Viện trưởng

>> Các Công trình nghiên cứu khoa học

TS. LƯU THỊ HỒNG

Phó Viện trưởng

THS. NGUYỄN VĂN HUYNH

Phó Viện trưởng