Chức năng nhiệm vụ

Ngày 15/08/2020 18:55

Chức năng

Nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hợp tác quốc tế, thông tin, thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ và phục vụ công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực vật liệu xây dựng (VLXD) và các lĩnh vực khác bao gồm: cơ khí xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và môi trường xây dựng.

Nhiệm vụ

1. Lập kế hoạch 5 năm, hằng năm và tổ chức thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Viện, thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực VLXD và các lĩnh vực khác bao gồm: cơ khí xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và môi trường xây dựng. 

2. Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước về VLXD và các lĩnh vực khác bao gồm: cơ khí xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và môi trường xây dựng được Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao hoặc cơ quan nhà nước đặt hàng: 

- Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; Nghiên cứu xây dựng định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, tổ chức nghiên cứu biên soạn, phổ biến, áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình kỹ thuật trong các lĩnh vực trên; 

- Lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; báo cáo công tác bảo vệ môi trường, kiểm kê phát thải khí nhà kính của ngành;  

- Nghiên cứu các phương pháp thí nghiệm; phân tích kiểm nghiệm, kiểm định các nguyên, nhiên liệu dùng cho sản xuất; đánh giá tác động môi trường, cung cấp các dịch vụ môi trường, xử lý chất thải tại các cơ sở sản xuất VLXD; tổ chức kiểm tra, đánh giá, giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực VLXD; chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn; chứng nhận các hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn.

3. Tổ chức sản xuất, thực hiện xuất nhập khẩu, đầu tư kinh doanh các sản phẩm, vật tư, thiết bị thí nghiệm và thiết bị sản xuất. 

4. Nhận thầu và tổ chức thi công xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng. 

5. Tổ chức thực hiện công tác tư vấn và dịch vụ kỹ thuật các dự án, công trình xây dựng: 

- Lập dự án đầu tư, khảo sát địa chất, môi trường, thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế kỹ thuật và tổng hợp dự toán; tư vấn đấu thầu, quản lý dự án, giám sát chất lượng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; 

- Nghiên cứu, đánh giá, kiểm tra và hướng dẫn việc sử dụng vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường trong các công trình xây dựng, vật liệu cho công trình biển; phát triển vật liệu xanh; 

- Kiểm tra, giám định chất lượng công trình xây dựng,  kỹ thuật hạ tầng; thiết kế sửa chữa, cải tạo, khắc phục sự cố kỹ thuật; bảo tồn, trùng tu công trình kiến trúc cổ, công trình di tích bằng các giải pháp công nghệ và và vật liệu đặc thù. 

6. Tổ chức đào tạo sau đại học chuyên ngành vật liệu xây dựng; đào tạo thí nghiệm viên, kỹ thuật viên, công nhân vận hành các dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng; bồi dưỡng nâng cao năng lực, tập huấn, phổ biến thông tin về khoa học công nghệ và hệ thống  tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và các lĩnh vực khác bao gồm: cơ khí xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và môi trường xây dựng. 

7. Thực hiện hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế về các lĩnh vực hoạt động của Viện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao.