Họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn “Đánh giá tính độc hại đối với sức khỏe con người của các sản phẩm khí sinh ra khi cháy”

Ngày 16/06/2017 04:53
Ngày 14/6/2017 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Đánh giá tính độc hại đối với sức khỏe con người của các sản phẩm khí sinh ra khi cháy” mã số TC 35 -16 do ThS. Hoàng Lê Anh làm chủ nhiệm dự án. Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Huynh làm Chủ tịch Hội đồng đồng với sự tham gia của các chuyên gia đến từ các trường đại học, Hội vật liệu chuyên ngành, doanh nghiệp, Viện nghiên cứu.

Một trong những yếu tố nguy hiểm  đến tính mạng con người khi có hỏa hoạn xảy ra chính là do khói và khí độc phát ra trong và sau một đám cháy. Nếu khi cháy, hàm lượng khí độc trong vật liệu vượt mức quy định sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn và dẫn đến tử vong trong thời gian ngắn. Tính độc hại khi cháy là một đặc tính quan trọng và là một trong năm tiêu chí phân loại VLXD trong QCVN 06:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn cháy cho nhà và công trình.

Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Đánh giá tính độc hại đối với sức khỏe con người của các sản phẩm  khí sinh ra khi cháy” được biên soạn chấp nhận ISO 13344:2015 (E). Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia được Hội đồng KHKT thảo luận các nội dung trong các phần của tiêu chuẩn như sau:

- Tên tiêu chuẩn “Đánh giá tính độc hại đối với sức khỏe con người của các sản phẩm  khí sinh ra khi cháy”;

- Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đánh giá tính độc hại đối với sức khỏe con người của các sản phẩm khí sinh ra khi cháy được tạo ra từ một vật liệu  khi đặt trong điều kiện cháy xác định của mô hình thử nghiệm cháy.

- Tài liệu viện dẫn; Thuật ngữ và định nghĩa; Nguyên tắc; Ý nghĩa và công dụng; Thiết bị và dụng cụ; Cảnh báo nguy hiểm; Mẫu thử; Hiệu chuẩn thiết bị; Cách tiến hành; Biểu thị kết quả; Báo cáo thử nghiệm; Độ chụm và độ lệch; Phụ lục; Thư mục tài liệu tham khảo.

Sau khi thảo luận, Hội đồng KHKT nhất trí thông qua dự thảo tiêu chuẩn và thuyết minh trên cơ sở chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo theo các góp ý của Hội đồng, các ý kiến chuyên gia để trình Bộ Xây dựng nghiệm thu theo quy định. 

Trung tâm Thông tin