Chức năng - Nhiệm vụ

Ngày 21/01/202318:55

Chức năng

 

Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; phục vụ công tác quản lý nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hợp tác quốc tế, thông tin; thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ, kinh doanh về lĩnh vực: vật liệu xây dựng, cơ khí xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, môi trường và các lĩnh vực xây dựng khác.

VIBM có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng; hoạt động theo cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo quy định của pháp luật.

 

Nhiệm vụ

 

1. Lập kế hoạch 05 năm, hàng năm và tổ chức thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Viện; thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực: vật liệu xây dựng (VLXD), cơ khí xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, môi trường và các lĩnh vực xây dựng khác.

2. Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước về VLXD, cơ khí xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, môi trường và các lĩnh vực xây dựng khác, bao gồm:

2.1. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

2.2. Nghiên cứu xây dựng định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển ngành xây dựng.

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển VLXD; quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD Việt Nam.

- Xây dựng các chương trình, đề án quốc gia về VXLD, cơ khí xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, môi trường, tiết kiệm năng lượng, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu.

2.3. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, nghiên cứu phương pháp luận, hệ thống hoá tiêu chuẩn; tổ chức nghiên cứu biên soạn, phổ biến, áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở, quy trình kỹ thuật.

2.4. Lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; báo cáo công tác bảo vệ môi trường; thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu.

2.5. Các hoạt động phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công về chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD và công trình xây dựng:

- Nghiên cứu, xây dựng các phương pháp thí nghiệm, kiểm định VLXD, cơ khí xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, môi trường và các lĩnh vực xây dựng khác.

- Phân tích, thí nghiệm, thử nghiệm các nguyên liệu, nhiên liệu, phế liệu, chất thải dùng cho sản xuất VLXD.

- Kiểm nghiệm, kiểm định, giám định, kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hoá VLXD.

- Chứng nhận các hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn; chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD; chứng nhận và dán nhãn sản phẩm, hàng hóa VLXD xanh/ thân thiện môi trường/ tiết kiệm năng lượng.

- Thực hiện chương trình thử nghiệm thành thạo cho các phòng thí nghiệm.

3. Thực hiện công tác tư vấn và dịch vụ kỹ thuật các dự án, nhà máy sản xuất VLXD, công trình xây dựng, VLXD, cơ khí xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, môi trường bao gồm:

3.1. Lập dự án đầu tư, khảo sát địa chất, môi trường, thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế và dự toán; tư vấn đấu thầu, quản lý dự án, giám sát chất lượng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; quản lý chi phí đầu tư xây dựng; kiểm định xây dựng.

3.2. Khảo sát, thăm dò trữ lượng tài nguyên, khoáng sản đã được quy hoạch để sản xuất VLXD.

3.3. Nghiên cứu, thẩm tra, đánh giá, thẩm định về công nghệ chế biến, chất lượng khoáng sản làm VLXD, công nghệ sản xuất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá VLXD; tư vấn, tiếp nhận, chuyển giao các hệ thống thiết bị, công nghệ mới.

3.4. Nghiên cứu, xây dựng, thực hiện tư vấn các thủ tục môi trường (lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đăng ký môi trường, quan trắc môi trường) và các dịch vụ về bảo vệ môi trường, thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế phế liệu, chất thải thông thường.

3.5. Nghiên cứu, đánh giá, kiểm tra, tư vấn về sản xuất và sử dụng VLXD trong các công trình xây dựng, VLDX cho công trình biển; phát triển vật liệu xanh, vật liệu sinh thái, vật liệu tái chế, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường.

3.6. Thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, giám định chất lượng VLXD, cấu kiện xây dựng phục vụ thi công xây dựng, quản lý chất lượng các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, năng lượng.

3.7. Thiết kế sửa chữa, cải tạo, khắc phục sự cố kỹ thuật; bảo tồn, trùng tu công trình kiến trúc cổ, công trình di tích bằng các giải pháp công nghệ và vật liệu đặc thù.

3.8. Đánh giá kiểm toán năng lượng đối với các sản phẩm VLXD; Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật sử dụng năng lượng và nguyên liệu làm VLXD.

3.9. Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo lường trong lĩnh vực xây dựng.

4. Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm, hàng hóa VLXD, vật tư, thiết bị thí nghiệm và thiết bị sản xuất VLXD.

5. Thi công xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình VLXD, cơ khí xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, môi trường và các lĩnh vực xây dựng khác.

6. Tổ chức đào tạo sau đại học chuyên ngành VLXD, đào tạo thí nghiệm viên, kiểm định viên, kỹ thuật viên, công nhân vận hành thiết bị các dây chuyền sản xuất VLXD; bồi dưỡng, tập huấn, phổ biến thông tin về khoa học công nghệ và hệ thống tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực VLXD, cơ khí xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, môi trường và các lĩnh vực xây dựng khác.

7. Tổ chức thông tin truyền thông, xuất bản tạp chí về VLXD, cơ khí xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, môi trường và các lĩnh vực xây dựng khác.

8. Thực hiện hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế về lĩnh vực hoạt động của VIBM theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

9. Quản lý tổ chức, cán bộ, thực hiện chế độ tiền lương, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, viên chức, người lao động theo phân cấp và quy định của pháp luật.

10. Quản lý tài chính, tài sản được giao, quản lý các hoạt động có thu của VIBM theo quy định của pháp luật.

11. VIBM được quyền:

11.1. Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định, bao gồm cả việc liên doanh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước, thực hiện đa dạng hóa sở hữu các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản, nguồn nhân lực để phát triển VIBM;

11.2. Được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tổ chức sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật;

11.3. Được hưởng mọi ưu đãi về hoạt động khoa học và công nghệ và hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao.

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả