VIBM: Hệ thống chứng nhận sản phẩm phù hợp theo ISO/IEC 17065:2012

Ngày 30/12/2020 11:18
ISO/IEC 17065:2012 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối đối với tổ chức tiến hành đánh giá, chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy. Tiêu chuẩn được các tổ chức chứng nhận sử dụng để thiết lập hệ thống chứng nhận sản phẩm và công nhận có đủ năng lực chứng nhận sản phẩm.

Chưa có ảnh

Để tiến hành đánh giá, chứng nhận sản phẩm, Tổ chức chứng nhận phải có một cơ cấu thích hợp cho hoạt động chứng nhận; có các chuyên gia đánh giá về sản phẩm được chứng nhận và hệ thống đảm bảo chất lượng của cơ sở xin chứng nhận; quy định về các phương thức đánh giá chứng nhận sản phẩm gồm các yếu tố: lấy mẫu, thử nghiệm, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng, giám sát chất lượng trên thị trường…; xây dựng quy trình đánh giá và các quy định về kháng nghị, tranh chấp…

VIBM có đủ năng lực đánh giá, chứng nhận sản phẩm phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn, áp dụng theo Chứng chỉ công nhận số VICAS 073 – PRO phù hợp ISO/IEC 17065 do Văn phòng Công nhận chất lượng – Bộ Khoa học & Công nghệ cấp ngày 25/12/2020 (kèm QĐ số 1016.2020/QĐ-VPCNCL ngày 25/12/2020). VIBM đã và đang triển khai thiết lập hệ thống chứng nhận theo chuẩn mực quốc tế, hướng tới mục tiêu “Một tiêu chuẩn, một chứng nhận – chấp nhận mọi nơi”.

Hệ thống Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn theo ISO/IEC 17065:2012 của VIBM: Đánh giá sự Phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình, dịch vụ. Chứng nhận sản phẩm theo phương thức 5, ISO/IEC 17067:2013 cho các sản phẩm vật liệu xây dựng.


Thông tin liên hệ:

Văn phòng Chứng nhận chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng – VIBM
Địa chỉ: Số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024 3.8582217 (111); Fax: 024 3.5510304     
Mobile: 0906014252 / 0934686778    
Email: anhthuvibm@gmail.comha.cert.vibm@gmail.com
Website: http://vibm.vn

Phòng KHKT&HTQT

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả