Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 7/2/2007 của Thủ tướng chính phủ về ban hành quy định, tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước

Ngày 19/09/2014 12:00

Click vào đây để tải tài liệu

VLXD