Văn phòng Chứng nhận

Ngày 11/09/2014 09:36
Văn phòng chứng nhận (BoC) là đơn vị thành viên thuộc Viện Vật liệu xây dựng, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng.

Dịch vụ chính của Văn phòng chứng nhận là:
Chứng nhận và cấp dấu chất lượng cho các sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn nước ngoài (JIS, GOST, GB, ASTM…), tiêu chuẩn khu vực (EN, CEN..) tiêu chuẩn quốc tế (ISO..).
Chứng nhận và cấp dấu CR cho các sản phẩm hàng hóa Vật liệu xây dựng phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật (QCVN).

Tóm tắt quá trình chứng nhận:


Địa chỉ liên hệ:
     VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN – VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Địa chỉ:  Ngõ 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel/ Fax: 04 35510304          
Mobile : 0906014252/  0934686778

Emai: anhthuvibm@gmail.com; ha.cert.vibm@gmail.com

Dịch vụ