Trung tâm Thông tin - Tiêu chuẩn - Hợp tác Quốc tế

Ngày 17/05/2019 02:58

♦ Chức năng:  

Trung tâm có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Viện về các lĩnh vực: thông tin, tiêu chuẩn, hợp tác quốc tế và trực tiếp thực hiện các công tác xuất bản tạp chí "Nghiên cứu và Phát triển vật liệu xây dựng"; Phổ biến tiêu chuẩn, quy chuẩn về lĩnh vực VLXD.

Nhiệm vụ:

Tham gia bộ máy quản lý của Viện, đề xuất kế hoạch, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác đã nêu trong điều 3 theo sự chỉ đạo thống nhất của lãnh đạo Viện.

Tổ chức thực hiện các công việc:

- Tập huấn và phổ biến tiêu chuẩn, quy chuẩn về lĩnh vực VLXD;
- Xuất bản Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển VLXD định kỳ 3 tháng/số, quản lý thông tin trên Website, tổ chức Hội thảo;
- Quản lý khai thác mạng LAN và thư viện;
- Hợp tác quốc tế;
- Biên tập tiêu chuẩn, quy chuẩn do Viện biên soạn.

Quản lý CBVC thuộc biên chế của đơn vị theo phân cấp quản lý hiện hành của Viện.

Quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản và cơ sở vật chất được Viện giao theo quy định hiện hành của cơ quan.

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.


Liên hệ:

     Trung tâm Thông tin - Tiêu chuẩn - Hợp tác quốc tế
     Địa chỉ: 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
     Điện thoại: 024. 38582217
     Fax: 024. 38581112
     Email: vienvlxd@vibm.vn 
     Website: http://vibm.vn