Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng

Ngày 14/03/2024 10:47

Chưa có ảnh

Chức năng

Trung tâm nghiên cứu chiến lược phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) có chức năng nghiên cứu xây dựng chiến lược, Kế hoạch, Quy hoạch khoáng sản làm VLXD và phát triển VLXD trên phạm vi cả nước phục vụ công tác quản lý Nhà nước theo yêu cầu của Bộ Xây dựng và các địa phương.

Nhiệm vụ

-  Thực hiện lập Chiến lược & dự báo phát triển VLXD; Quy hoạch và phát triển các nguồn nguyên liệu, khoáng sản  làm VLXD trên phạm vi cả nước và từng địa phương. Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao sử dụng nguyên, nhiên vật liệu làm VLXD.

-  Thực hiện công tác DMC, ĐTM và các dịch vụ tư vấn khác về môi trường. 

-  Theo dõi, tổng hợp những vấn đề liên quan đến lập, thực hiện và điều chỉnh các Quy hoạch trên, đề xuất các hướng giải quyết với các cơ quan quản lý.

-  Tổ chức thực hiện điều tra cơ bản, nghiên cứu các vấn đề liên quan đến sự phát triển công nghiệp VLXD và tiến bộ KHCN trong ngành VLXD; Thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu về khoáng sản làm vật liệu xây dựng chủ yếu phục vụ công tác quản lý và phát triển ngành VLXD ; Tư vấn lập đề án thăm dò khoáng sản, lập báo cáo kết quả thăm dò các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

-  Nghiên cứu xây dựng dự thảo, chiến lược phát triển ngành VLXD.

-  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiên cứu chuyên môn, triển khai các công việc trong Viện, ứng dụng và tư vấn các công nghệ sản xuất VLXD mới tới các địa phương; Nghiên cứu sử dụng chất thải rắn thông thường để sản xuất VLXD. Tư vấn nghiên cứu thị trường, tư vấn lựa chọn địa điểm đầu tư, tư vấn đánh giá hiệu quả đầu tư trong lĩnh vực sản xuất VLXD.

-  Tham gia hợp tác trong và ngoài nước trong lĩnh vực lập dự báo, lập kế hoạch phát triển VLXD và Quy hoạch và phát triển nguồn nguyên liệu và khoáng sản làm VLXD.

-  Đề xuất, tổ chức nghiên cứu phương pháp luận về công tác dự báo, lập kế hoạch cho phát triển VLXD và lập Quy hoạch và phát triển nguồn nguyên liệu, khoáng sản làm VLXD.

-  Quản lý người lao động thuộc biên chế của đơn vị theo phân cấp quản lý hiện hành của Viện.

-  Quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản và cơ sở vật chất được Viện giao theo quy định hiện hành của cơ quan.

-  Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Liên hệ:

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng
Địa chỉ: 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 024. 38582217 (108)
Website: vibm.vn 
Email:  quyhoachvlxd@yahoo.com.vn

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả