Phòng Tài chính kế toán

Ngày 20/05/2019 01:12
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Chưa có ảnh

Chức năng và nhiệm vụ Phòng Tài chính - Kế toán

1. Chức năng

Phòng có chức năng tư vấn giúp lãnh đạo Viện thống nhất quản lý các lĩnh vực công tác: tài chính, kế toán của cơ quan và tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ Viện giao thuộc các lĩnh vực công tác trên. 

2. Nhiệm vụ

a. Tham gia bộ máy quản lý của Viện, đề xuất kế hoạch, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác: Tài chính, kế toán theo sự chỉ đạo thống nhất của lãnh đạo Viện;

b. Tham gia bộ máy phục vụ quản lý của Viện, giúp lãnh đạo Viện đảm bảo bộ máy phục vụ quản lý hoạt động thông suốt, có hiệu quả trong các mặt công tác: 

-  Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác tài chính của cơ quan; 

-  Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác kế toán của cơ quan; 

c.  Quản lý cán bộ viên chức thuộc biên chế của đơn vị theo phân cấp quản lý hiện hành của Viện;

d.  Quản lý, sử dụng hiệu quả tài sảm và cơ sở vật chất được Viện giao theo quy định hiện hành của cơ quan; 

e.  Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao. 

Các mặt hoạt động của đơn vị bao gồm: quản lý và sử dụng cán bộ; quản lý công tác kế hoạch - kỹ thuật, quản lý công tác tài chính, quản lý thông tin các nhiệm vụ chuyên môn. 

Trong công tác phục vụ quản lý, đơn vị có trách nhiệm giúp lãnh đạo Viện quản lý công tác tài chính chung trong toàn Viện theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của Viện. 

Liên hệ:
     Địa chỉ: 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
     Điện thoại: 024. 38582911
     Fax: 024. 38581112
     Website: http://vibm.vn 

VLXD