Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật và Hợp tác Quốc tế

Ngày 01/08/2019 05:59

♦ Chức năng:

Phòng có chức năng tư vấn giúp lãnh đạo VIBM thống nhất quản lý các lĩnh vực công tác:

- Kế hoạch - Kỹ thuật, kinh tế, vật tư, thiết bị của cơ quan và tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ VIBM giao thuộc các lĩnh vực công tác trên.

Hợp tác quốc tế, thông tin, tiêu chuẩn và trực tiếp thực hiện các công tác xuất bản tạp chí "Nghiên cứu và Phát triển vật liệu xây dựng"; Phổ biến tiêu chuẩn, quy chuẩn về lĩnh vực VLXD.

♦ Nhiệm vụ:

Tham gia bộ máy quản lý của VIBM, đề xuất kế hoạch, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác: Kế hoạch - Kỹ thuật và Hợp tác quốc tế theo sự chỉ đạo của lãnh đạo VIBM.

Quản lý và sử dụng cán bộ; quản lý công tác Kế hoạch - Kỹ thuật và Hợp tác quốc tế, quản lý công tác tài chính, quản lý thông tin các đơn vị chuyên môn; quản lý và sử dụng tài sản. Những hoạt động trên được thực hiện theo các quy chế có liên quan hiện hành của VIBM.

Trong công tác phục vụ quản lý, đơn vị có trách nhiệm giúp lãnh đạo VIBM quản lý các mặt công tác chung trong toàn VIBM: 

- Kế hoạch - Kỹ thuật và Hợp tác quốc tế; vật tư, trang thiết bị thí nghiệm và sản xuất thực nghiệm, đầu tư chiều sâu và tăng cường trang thiết bị.

- Tập huấn và phổ biến tiêu chuẩn, quy chuẩn về lĩnh vực VLXD;

- Xuất bản Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển VLXD định kỳ 3 tháng/số, quản lý thông tin trên Website, tổ chức Hội thảo;

- Quản lý khai thác mạng LAN và thư viện;

- Hợp tác quốc tế;

- Biên tập tiêu chuẩn, quy chuẩn do VIBM biên soạn.

Quản lý CBVC thuộc biên chế của đơn vị theo phân cấp quản lý hiện hành của VIBM.

Quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản và cơ sở vật chất được VIBM giao theo quy định hiện hành của cơ quan.

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao. 


Liên hệ:
     Phòng Kế - Hoạch kỹ thuật và Hợp tác quốc tế - Viện Vật liệu xây dựng
     Địa chỉ: số 235 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
     
Điện thoại: 024. 38582217 / 024. 38581111
     Fax: 024. 38581112
     Website: http://vibm.vn 
     E-mail: vienvlxd@vibm.vn