Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

Ngày 20/05/2019 01:10

♦ Chức năng:

Phòng có chức năng tư vấn giúp lãnh đạo Viện thống nhất quản lý các lĩnh vực công tác: kế hoạch, kỹ thuật, kinh tế, vật tư, thiết bị của cơ quan và tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ Viện giao thuộc các lĩnh vực công tác trên.

♦ Nhiệm vụ:

Tham gia bộ máy quản lý của Viện, đề xuất kế hoạch, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác: kế hoạch, kỹ thuật, kinh tế, vật tư, thiết bị theo sự chỉ đạo thống nhất của lãnh đạo Viện.

Tham gia bộ máy phục vụ quản lý của Viện, giúp lãnh đạo Viện đảm bảo bộ máy PVQL hoạt động thông suốt, có hiệu quả trong các mặt công tác: 

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác quản lý kế hoạch của cơ quan;

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác quản lý kỹ thuật của cơ quan;

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác quản lý kinh tế của cơ quan;

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác quản lý vật tư, thiết bị của cơ quan.

Quản lý CBVC thuộc biên chế của đơn vị theo phân cấp quản lý hiện hành của Viện.

Quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản và cơ sở vật chất được Viện giao theo quy định hiện hành của cơ quan.

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao. 

♦ Hoạt động chính:

Quản lý và sử dụng cán bộ; quản lý công tác kế hoạch - kỹ thuật, quản lý công tác tài chính, quản lý thông tin các đơn vị chuyên môn; quản lý và sử dụng tài sản. Những hoạt động trên được thực hiện theo các quy chế có liên quan hiện hành của Viện VLXD.

Trong công tác phục vụ quản lý, đơn vị có trách nhiệm giúp lãnh đạo Viện quản lý các mặt công tác chung trong toàn Viện: Kế hoạch, kỹ thuật; vật tư, trang thiết bị thí nghiệm và sản xuất thực nghiệm, đầu tư chiều sâu và tăng cường trang thiết bị.


Liên hệ:
     Địa chỉ: 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
     Điện thoại: 024. 38581111
     Fax: 024. 38581112
     Website: http://vibm.vn