TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, TRUYỀN THÔNG VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ (CTCI)

Ngày 18/03/2024 10:38

Chưa có ảnh

Chức năng

- Trung tâm CTCI là đơn vị trực thuộc Viện Vật liệu Xây dựng (VIBM), có chức năng giúp Lãnh đạo Viện (LĐV) quản lý, tổ chức và triển khai thực hiện công tác quản lý, vận hành, phát triển và khai thác hệ thống CNTT, Cổng Thông tin điện tử, hệ thống phòng họp trực tuyến,... tạp chí, đào tạo, hợp tác quốc tế, truyền thông nhằm phát triển thương hiệu cho Tạp chí VL&XD nói riêng và VIBM nói chung theo đúng quy định của pháp luật nước Việt Nam.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của LĐV. 

Nhiệm vụ

- Xây dựng, trình LĐV chiến lược, định hướng phát triển và kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm về công tác đào tạo, tạp chí VL&XD, truyền thông, hợp tác quốc tế phù hợp với yêu cầu, mục tiêu và phương hướng, nhiệm vụ của VIBM; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đánh giá chất lượng thực hiện kế hoạch đào tạo, tạp chí VLXD, truyền thông, hợp tác quốc tế đã được LĐV thống nhất phê duyệt. Xây dựng, đề xuất nội dung, phương pháp, phát triển.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc VIBM, các đối tác  ký hợp đồng tổ chức đào tạo, hợp tác quốc tế, truyền thông về các lĩnh vực hoạt động của VIBM và Ngành XD nói chung trên TCVL&XD cũng như các phương tiện  truyền thông thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

- Tham mưu cho Lãnh đạo VIBM trong việc đưa ra các giải pháp, xây dựng định hướng, kế hoạch phát triển CNTT theo từng giai đoạn phát triển của VIBM; Đảm bảo hệ thống mạng, hệ thống phòng họp trực tuyến hoạt động thông suốt, ổn định; Cổng Thông tin luôn được cập nhật kịp thời, đầy đủ nội dung, hình ảnh về các sự kiện diễn ra trong và ngoài VIBM, đảm bảo hoạt động tốt, phát triển nội dung liên quan đến việc truyền thông, quảng bá hình ảnh của VIBM. 

- Tham mưu giúp LĐV quản lý nội dung TCVL&XD cùng trang điện tử của Viện và TCVL&XD. Tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành TCVL&XD theo định kỳ 6 số tiếng Việt và 2 số tiếng Anh/năm, phục vụ công tác quản lý Nhà  nước của Viện VLXD, BXD.

- Tham mưu giúp LĐV xây dựng chiến lược, định hướng công tác truyền thông phát triển thương hiệu của TCVL&XD; truyền tải về định hướng, chủ trương của Đảng, chế độ chính sách của Nhà nước về các hoạt động liên quan đến TCVL&XD.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, cung cấp thông tin về tình hình và kết quả thực hiện công tác phát triển TCVL&XD, truyền thông và hợp tác quốc tế cho LĐV. 

- Theo dõi, tổng hợp, phân tích thông tin, ý kiến của các chuyên gia, Hội đồng Khoa học và dư luận xã hội về chất lượng TCVL&XD, kịp thời đề xuất các giải pháp phù hợp; phối hợp với các chuyên gia thực hiện để nâng cao uy tín và thương hiệu TCVL&XD.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo, hội thảo, diễn đàn,  sự kiện truyền thông, hợp tác quốc tế của Viện, Ngành; tổ chức các hoạt động đối thoại trực tiếp, trực tuyến, hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, các phương tiện truyền thông hiện đại trên môi trường Internet để tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Viện VLXD, BXD và TCVL&XD.

- Khai thác các nguồn lực xã hội hóa, giao dịch ký kết hợp đồng với các đơn vị kinh tế và các cơ quan khác có liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng, sản xuất, khai thác, mua bán, trao đổi bản quyền của các sản phẩm truyền thông phục vụ cho công tác tạp chí, đào tạo, hợp tác quốc tế cho Viện VLXD, BXD và TCVL&XD theo quy định của pháp luật.

CTCI

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả