Nghiệm thu cấp Viện Dự án: “Quy hoạch phát triển vật liệu xây, lợp nung và không nung ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”

15/06/2016
Ngày 14/6/2016 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) đã họp nghiệm thu dự thảo báo cáo dự án “Quy hoạch phát triển vật liệu xây, lợp nung và không nung ở Việt Nam đến năm 2020 ...
Xem tiếp

Nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Chống ô nhiễm nguồn nước uống trong lắp đặt và yêu cầu chung của thiết bị ngăn chặn ô nhiễm do chảy ngược”

13/06/2016
Ngày 10/6/2016 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Chống ô nhiễm nguồn nước uống trong lắp đặt và yêu cầu chung của thiết bị ngăn ...
Xem tiếp

Nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng”

10/06/2016
Ngày 09/6/2016 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng” do ThS. Nguyễn Văn Hoan làm chủ ...
Xem tiếp

Nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Hiệu suất nhiệt của cửa sổ, cửa đi và kết cấu che nắng – Tính toán chi tiết”

07/06/2016
Ngày 03/6/2016 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Hiệu suất nhiệt của cửa sổ, cửa đi và kết cấu che nắng – Tính toán chi tiết” do ...
Xem tiếp

Nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Chất dẻo xốp cứng – Vật liệu cách nhiệt trong xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật”

23/05/2016
Ngày 19/5/2016 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp nghiệm thudự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Chất dẻo xốp cứng – Vật liệu cách nhiệt trong xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật” mã số ...
Xem tiếp

Nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Chất dẻo xốp – Xác định đặc tính cháy theo phương ngang của mẫu thử khi tiếp xúc với ngọn lửa nhỏ”

20/05/2016
Ngày 19/5/2016 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp nghiệm thudự thảo tiêu chuẩn quốc “Chất dẻo xốp – Xác định đặc tính cháy theo phương ngang của mẫu thử khi tiếp xúc với ...
Xem tiếp

Nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Sơn bột gốc xi măng”

13/05/2016
Ngày 12/5/2016 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp nghiệm thudự thảo tiêu chuẩn quốc gia“Sơn bột gốc xi măng”mã số TC 34-15 do KS. Vũ Thị Duyên làm chủ nhiệm dự án. ...
Xem tiếp

Nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Các thử nghiệm phản ứng với lửa – Khả năng bắt cháy của vật liệu liệu xây dựng dưới tác động trực tiếp của ngọn lửa”

03/05/2016
Ngày 28/4/2016 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia“Các thử nghiệm phản ứng với lửa – Khả năng bắt cháy của vật liệu liệu xây dựng ...
Xem tiếp

Nghiệm thu dự thảo soát xét tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5730:2008 “Sơn alkyd – Yêu cầu kỹ thuật chung”

28/04/2016
Ngày 26/4/2016 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp nghiệm thu soát xét tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5730:2008 “Sơn alkyd – Yêu cầu kỹ thuật chung” mã số TC 23-15 do ThS. Trịnh ...
Xem tiếp

Nghiệm thu dự thảo soát xét tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8652:2012 “Sơn tường dạng nhũ tương – Yêu cầu kỹ thuật”

27/04/2016
Ngày 26/4/2016 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp nghiệm thu soát xét tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8652:2012 “Sơn tường dạng nhũ tương – Yêu cầu kỹ thuật” mã số TC 61-15 do ...
Xem tiếp