Quy hoạch Vật liệu xây dựng

Ngày 30/05/2014 12:00
Quy hoạch Vật liệu xây dựng

+ Quy hoạch tổng thể ngành công nghiệp VLXD của Viêt nam
+ Quy hoạch chuyên ngành VLXD: Xi măng , gốm sứ xây dựng…
+ Quy hoạch VLXD cho 8 vùng kinh tế và 3 địa bàn kinh tế trọng điểm của cả nước
+ Quy hoạch VLXD cho 29/64 tỉnh, thành phố trong cả nước
+ Điều tra thị trường VLXD trong và ngoài nước về tình hình sản xuất VLXD và nguồn tài nguyên khoáng sản 
   làm VLXD
+ Điều tra khảo sát và dự báo nhu cầu VLXD trong nước.

VLXD