Nghiệm thu dự thảo báo cáo đề tài “Nghiên cứu xác định khả năng khí hóa rác thải sinh hoạt tại Việt Nam, xây dựng tài liệu hướng dẫn, tính toán khí hóa rác thải làm nhiên liệu thay thế”

Ngày 26/07/2017 02:26
Ngày 25/7/2017 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp nghiệm thu dự thảo báo cáo đề tài “Nghiên cứu xác định khả năng khí hóa rác thải sinh hoạt tại Việt Nam, xây dựng tài liệu hướng dẫn, tính toán khí hóa rác thải làm nhiên liệu thay thế” mã số RD 70-15 do KS. Lê Cao Chiến làm chủ nhiệm dự án. PGS.TS. Lương Đức Long - Viện trưởng làm Chủ tịch Hội đồng đồng với sự tham gia của các chuyên gia đến từ các trường đại học, Viện nghiên cứu,…

Chưa có ảnh

Toàn cảnh buổi họp nghiệm thu

Trên toàn quốc, tổng lượng chất thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn 2011-2015 tiếp tục tăng và có xu hướng tăng nhanh hơn giai đoạn 2006-2010. Theo số liệu thống kê, trong các năm từ 2007 đến 2010, trên toàn quốc,  tổng lượng chất thải rắn ở các đô thị phát sinh là 17.682 tấn/ngày (2007) và 26.224 tấn/ngày (2010), tức tăng trung bình 10% mỗi năm. Trong giai đoạn 2010-2015 mức tăng phát thải rác sinh hoạt là 12% mỗi năm. Phương pháp xử lý rác thải độ thị hiện nay vẫn phổ biến là chôn lấp. Do đó, việc nghiên cứu sử dụng các phương pháp xử lý mới có thể sử dụng hiệu quả nguồn rác thải đô thị là hướng nghiên cứu cấp thiết.

Dự thảo báo cáo đề tài “Nghiên cứu xác định khả năng khí hóa rác thải sinh hoạt tại Việt Nam, xây dựng tài liệu hướng dẫn, tính toán khí hóa rác thải làm nhiên liệu thay thế” đã thực hiện đầy đủ các nội dung cần nghiên cứu, trong đó đã  tính toán thiết kế và chế tạo hệ thống khí hóa rác thải rắn sinh hoạt quy mô phòng thí nghiệm để xác định tiềm năng sinh khí của rác thải cũng như biên soạn Hướng dẫn tính khí hóa rác thải làm nhiên liệu thay thế.

Sau khi thảo luận, Hội đồng KHKT Viện VLXD nhất trí thông qua dự thảo báo cáo và các sản phẩm của đề tài trên cơ sở chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo theo các góp ý của Hội đồng để trình Bộ Xây dựng nghiệm thu theo quy định. 

     
                               Thiết bị khí hóa liên tục                                                        Thiết bị khí hóa phòng thí nghiệm

Trung tâm Thông tin