Họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Thử nghiệm phản ứng với lửa – Tính lan truyền lửa – Tính lan truyền lửa theo phương ngang trên sản phẩm xây dựng và giao thông đặt thẳng đứng”

Ngày 21/06/2017 05:03
Ngày 20/6/2017 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc “Thử nghiệm phản ứng với lửa – Tính lan truyền lửa – Tính lan truyền lửa theo phương ngang trên sản phẩm xây dựng và giao thông đặt thẳng đứng” mã số TC 32 -16 do ThS. Trần Thị Minh Hải làm chủ nhiệm dự án. Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Huynh làm Chủ tịch Hội đồng đồng với sự tham gia của các chuyên gia đến từ các trường đại học, Hội vật liệu chuyên ngành, doanh nghiệp, Viện nghiên cứu.

Hiện nay, an toàn cháy cho các công trình đang là vấn đề lớn. Bộ Xây dựng đã ban hành QCVN 06:2010/BXD “Quy chuẩn quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình”. Trong quy chuẩn, các vật liệu xây dựng được phân loại thành các nhóm theo: tính nguy hiểm cháy, tính cháy, tính bắt cháy, tính lan truyền ngọn lửa trên bề mặt, khả năng sinh khói độc, độc tính của sản phẩm cháy.

Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Thử nghiệm phản ứng với lửa – Tính lan truyền lửa – Tính lan truyền lửa theo phương ngang trên sản phẩm xây dựng và giao thông đặt thẳng đứng” được biên soạn chấp nhận ISO 5658-2:2010. Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia được Hội đồng KHKT thảo luận các nội dung trong các phần của bộ tiêu chuẩn như sau:

- Tên tiêu chuẩn “Thử nghiệm phản ứng với lửa – Tính lan truyền lửa – Phần 2: Tính lan truyền lửa theo phương ngang trên sản phẩm xây dựng và giao thông đặt thẳng đứng” với các phần:

- Lời nói đầu; Giới thiệu;

- Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử nghiệm đo sự lan truyền ngọn lửa theo phương ngang dọc bề mặt của mẫu thử của một sản phẩm được đặt thẳng đứng. Tiêu chuẩn này áp dụng đo và mô tả các tính chất của vật liệu, sản phẩm hoặc cụm vật liệu lắp ghép chịu tác động bức xạ nhiệt  khi có ngọn lửa mồi trong điều kiện phòng thí nghiệm được kiểm soát;

- Tài liệu viện dẫn; Thuật ngữ và định nghĩa; Nguyên tắc; Sự phù hợp của sản phẩm để thử nghiệm; Mẫu thử; Thiết bị và dụng cụ; Môi trường thử nghiệm; Thiết bị phụ trợ và thiết bị đo đạc; Thiết lập điều kiện thử và quy trình hiệu chuẩn; Cách tiến hành; Biểu thị tính năng cháy của sản phẩm; Báo cáo thử nghiệm; Các Phụ lục; Thư mục tài liệu tham khảo.

Sau khi thảo luận, Hội đồng KHKT Viện VLXD nhất trí thông qua dự thảo tiêu chuẩn và thuyết minh trên cơ sở chỉnh sửa, hoàn thiện theo các góp ý của Hội đồng và các ý kiến chuyên gia để trình Bộ Xây dựng nghiệm thu theo quy định. 

Trung tâm Thông tin