Họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn “Thử nghiệm phản ứng với lửa – Tốc độ giải phóng nhiệt lượng, sinh khói và suy giảm khối lượng – Phần 1: Tốc độ giải phóng nhiệt lượng (phương pháp côn nhiệt lượng) và tốc độ sinh khói (đo theo phương pháp động)”

Ngày 16/06/2017 05:14
Ngày 14/6/2017 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Thử nghiệm phản ứng với lửa – Tốc độ giải phóng nhiệt lượng, sinh khói và suy giảm khối lượng – Phần 1: Tốc độ giải phóng nhiệt lượng (phương pháp côn nhiệt lượng) và tốc độ sinh khói (đo theo phương pháp động)” mã số TC 33 -16 do ThS. Nguyễn Thị Kim làm chủ nhiệm dự án. Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Huynh làm Chủ tịch Hội đồng đồng với sự tham gia của các chuyên gia đến từ các trường đại học, Hội vật liệu chuyên ngành, doanh nghiệp, Viện nghiên cứu.

Khi thiết kế công trình, việc bảo đảm an toàn cháy đòi hỏi các bộ phận công trình phải có khả năng chịu lửa trong khoảng thời gian nhất định và vật liệu sử dụng trong công trình phải là vật liệu không cháy hoặc không gây nguy hiểm cho người khi cháy (do tỏa nhiệt, sinh khói, lan truyền lửa,..). Để bảo đảm các yêu cầu nêu trên, cần phải triển khai các  thử nghiệm đốt đối với các vật liệu và bộ phận kết cấu công trình. Một trong các thử nghiệm đốt quan trọng đối với vật liệu  là xác định mức độ sinh nhiệt và mức độ sinh khói.

Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Thử nghiệm phản ứng với lửa – Tốc độ giải phóng nhiệt lượng, sinh khói và suy giảm khối lượng – Phần 1: Tốc độ giải phóng nhiệt lượng (phương pháp côn nhiệt lượng) và tốc độ sinh khói (đo theo phương pháp động)” được biên soạn chấp nhận ISO 5660-1 (2015). Dự thảo tiêu chuẩn được Hội đồng KHKT thảo luận các nội dung trong các phần của tiêu chuẩn như sau:

- Tên tiêu chuẩn: “Thử nghiệm phản ứng với lửa – Tốc độ giải phóng nhiệt lượng, sinh khói và suy giảm khối lượng – Phần 1: Tốc độ giải phóng nhiệt lượng (phương pháp côn nhiệt lượng) và tốc độ sinh khói (đo theo phương pháp động)”;

- Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định tốc độ giải phóng nhiệt lượng và tốc độ sinh khói theo phương pháp động của mẫu thử đặt nằm ngang dưới tác động của nguồn bức xạ nhiệt cùng với ngọn lửa mồi bên ngoài. Xác định tốc độ giải phóng nhiệt lượng bằng cách đo mức tiêu thụ  khí oxy và lưu lượng của dòng sản phẩm cháy. Thời gian  bắt cháy (ngọn lửa cháy ổn định) cũng được đo trong thử nghiệm này. Đo tốc độ sinh khói theo phương pháp động bằng cách xác định mức độ suy giảm của chùm ánh sáng lazer gây bởi dòng sản phẩm cháy.

- Tài liệu viện dẫn; Thuật ngữ và định nghĩa; Ký hiệu; Nguyên tắc; Thiết bị và dụng cụ; Sự phù hợp của sản phẩm thử cho phép thử; Tạo mẫu và chuẩn bị mẫu; Môi trường thử nghiệm; Quy trình hiệu chuẩn; Cách tiến hành; Biểu thị kết quả; Báo cáo thử nghiệm; Các Phụ lục; Thư mục tài liệu tham khảo.

Sau khi thảo luận, Hội đồng KHKT nhất trí thông qua dự thảo tiêu chuẩn và thuyết minh trên cơ sở chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo theo các góp ý của Hội đồng và các ý kiến chuyên gia để trình Bộ Xây dựng nghiệm thu theo quy định. 

Trung tâm Thông tin