Nghiệm thu Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Cách nhiệt – Truyền nhiệt bằng bức xạ - Các đại lượng vật lý và định nghĩa”

Ngày 31/03/2017 02:07
Ngày 31/3/2017 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Cách nhiệt – Truyền nhiệt bằng bức xạ - Các đại lượng vật lý và định nghĩa” mã số TC 51-16 do KS. Lê Cao Chiến làm chủ nhiệm dự án. PGS.TS. Viện trưởng Lương Đức Long làm Chủ tịch Hội đồng đồng với sự tham gia của các chuyên gia đến từ các trường đại học, Hội công nghiệp bê tông, doanh nghiệp, Viện nghiên cứu.

Chưa có ảnh

Viện VLXD đã nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia – TCVN xác định hệ số SHGC cho hệ thống cửa sổ và cửa đi dùng trong toà nhà phù hợp với điều kiện sử dụng và thực nghiệm tại Việt Nam, nhằm hoàn thiện và đồng bộ hệ thống tiêu chuẩn về hiệu quả năng lượng trong toà nhà.

Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Cách nhiệt – Truyền nhiệt bằng bức xạ - Các đại lượng vật lý và định nghĩa” được biên soạn chấp nhận ISO 9288:1989. Dự thảo tiêu chuẩn được Hội đồng KHKT thảo luận các nội dung trong tiêu chuẩn như sau:

- Tên tiêu chuẩn: “Cách nhiệt – Truyền nhiệt bằng bức xạ - Các đại lượng vật lý và định nghĩa”;

- Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này đưa ra định nghĩa các đại lượng vật lý và thuật ngữ trong lĩnh vực cách nhiệt đối với truyền nhiệt bằng bức xạ;

- Tài liệu viện dẫn; Thuật ngữ chung; Các thuật ngữ liên quan bề mặt nhận, lan truyền hoặc phát xạ bức xạ nhiệt; Các thuật ngữ liên quan bề mặt phát xạ bức xạ nhiệt; Các thuật ngữ liên quan bề mặt mờ và bán trong nhận bức xạ nhiệt; Các thuật ngữ liên quan vật thể bán trong nhận bức xạ nhiệt – Truyền dẫn và nhiệt bức xạ kết hợp.

Hội đồng KHKT Viện VLXD đánh giá cao những cố gắng của nhóm thực hiện dự án và nhất trí thông qua dự thảo tiêu chuẩn và thuyết minh trên cơ sở chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo theo các góp ý của Hội đồng để trình Bộ Xây dựng nghiệm thu theo quy định. 

Trun tâm Thông tin