Trung tâm Xi măng - Bê tông

Ngày 10/03/2024 04:41

Chưa có ảnh

Chức năng

Trung tâm Xi măng - Bê tông có chức năng nghiên cứu khoa học, kiểm định chất lượng, ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới để phát triển công nghiệp VLXD và phục vụ công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xi măng & bê tông; nâng cao trình độ công nghệ sản xuất, chất lượng sản phẩm các loại vật liệu xi măng & bê tông đáp ứng nhu cầu xây dựng trong nước và xuất khẩu.

Nhiệm vụ

-  Đề xuất những định hướng nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ thuộc chuyên ngành xi măng & bê tông:

Chủ trì tổ chức nghiên cứu khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên khoáng sản và xử lý tái chế các loại phế thải trong sản xuất xi măng & bê tông;

Chủ trì nghiên cứu các loại sản phẩm VLXD mới, công nghệ mới, các phương pháp thí nghiệm VLXD thuộc chuyên ngành xi măng & bê tông;

Phối hợp tham gia trong công tác ứng dụng phát triển VLXD, thiết kế chế tạo các thiết bị thí nghiệm, thiết bị sản xuất, nghiên cứu các giải pháp bảo vệ môi sinh, môi trường thuộc chuyên ngành xi măng & bê tông.

-  Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực VLXD theo sự chỉ đạo và yêu cầu của Bộ Xây dựng được Viện giao:

Chủ trì tổ chức thực hiện biên soạn các quy chuẩn, tiêu chuẩn thuộc chuyên ngành xi măng và bê tông;

Tham gia nghiên cứu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển chuyên ngành xi măng & bê tông.

-  Thực hiện nhiệm vụ Viện giao trong việc phân tích, kiểm định các chỉ tiêu kỹ thuật của nguyên, nhiên liệu, sản phẩm VLXD, môi trường sản xuất VLXD:

Tổ chức quản lý, vận hành Phòng thí nghiệm xi măng & bê tông để thực hiện nhiệm vụ kiểm định một số chỉ tiêu kỹ thuật của phòng thí nghiệm VILAS 003; LAS XD 1133 theo sự phân công, chỉ đạo thống nhất của Viện trưởng;

Tổ chức quản lý, vận hành các thiết bị thí nghiệm chuyên ngành xi măng & bê tông được Viện giao triển khai nhiệm vụ nghiên cứu KHCN của đơn vị; 

Tổ chức quản l‎ý, vận hành phòng thí nghiệm hiện trường để thí nghiệm, kiểm định chất lượng vật liệu, thiết kế cấp phối bê tông, giám sát chất lượng công trình tại hiện trường.

-  Thực hiện các nhiệm vụ Viện giao trong việc thẩm định, đánh giá, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ mới sản xuất VLXD của nước ngoài và kết quả nghiên cứu trong nước:

Tổ chức nghiên cứu sản xuất thực nghiệm và cung cấp các sản phẩm vật liệu xi măng & bê tông;

Phối hợp tham gia thiết kế, thi công xây dựng các công trình có ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới thuộc chuyên ngành xi măng & bê tông.

-  Thực hiện các nhiệm vụ Viện giao trong công tác tư vấn:

Tham gia tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế, thẩm định thiết kế các công trình sản xuất, các cơ sở thí nghiệm xi măng & bê tông; tham gia thiết kế chế tạo, cung cấp, sửa chữa các thiết bị thí nghiệm, sản xuất xi măng & bê tông;

Tham gia tư vấn giám sát chất lượng xây dựng, tư vấn đảm bảo chất lượng, tư vấn sử dụng các loại vật liệu xi măng & bê tông; tư vấn lựa chọn thiết bị công nghệ và vận hành các dây chuyền sản xuất và phòng thí nghiệm thuộc chuyên ngành xi măng & bê tông;

Cung cấp thông tin KHCN thuộc chuyên ngành xi măng & bê tông.

-  Thực hiện các nhiệm vụ Viện giao trong công tác đào tạo của Viện:

Tham gia đào tạo kỹ thuật viên, thí nghiệm viên, công nhân vận hành thiết bị và cán bộ kỹ thuật sản xuất xi măng & bê tông;

Tham gia đào tạo, bồi dưỡng sau đại học theo chuyên ngành.

-  Tham gia thực hiện các chương trình hợp tác trong và ngoài nước về nghiên cứu khoa học, tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ thuộc chuyên ngành xi măng & bê tông.

-  Quản lý về tổ chức & bộ máy; thực hiện chế độ, chính sách đối với CBVC của đơn vị theo phân cấp của Viện.

-  Quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản và cơ sở vật chất thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo quy định hiện hành của Viện.

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.            


Liên hệ:

Trung tâm Xi măng - Bê tông
Địa chỉ: 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân – Hà Nội
ĐT: 024. 385822217
Website: http://vibm.vn 

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả