Trung tâm Vật liệu hữu cơ và Hoá phẩm xây dựng

Ngày 15/03/2024 10:45

Chưa có ảnh

Chức năng

Nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hợp tác quốc tế, thông tin, thực hiện các dịch vụ, kinh doanh và phục vụ công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực vật liệu hữu cơ và hóa phẩm xây dựng.

Nhiệm vụ

-  Đề xuất những định hướng nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển và chuyển giao công nghệ thuộc chuyên ngành vật liệu hữu cơ và hóa phẩm xây dựng:

Đề xuất những định hướng, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ thuộc chuyên ngành vật liệu hữu cơ và hóa phẩm xây dựng;

Nghiên cứu khai thác sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên khoáng sản và xử lý tái chế các loại phế thải để sản xuất VLXD hữu cơ và hóa phẩm xây dựng;

Nghiên cứu các loại sản phẩm VLXD mới, công nghệ mới, các phương pháp thí nghiệm vật liệu xây dựng hữu cơ và hóa phẩm xây dựng;

Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ môi sinh, môi trường thuộc chuyên ngành VLXD hữu cơ và hóa phẩm xây dựng;

Phối hợp tham gia trong công tác ứng dụng phát triển VLXD, thiết kế chế tạo các thiết bị thí nghiệm, thiết bị sản xuất.

-  Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước lĩnh vực VLXD theo chỉ đạo và yêu cầu của Bộ Xây dựng được Viện giao:

Tổ chức thực hiện biên soạn các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật thuộc chuyên ngành VLHC & HPXD;

Nghiên cứu xây dựng định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển thuộc chuyên ngành VLHC & HPXD.

-  Thực hiện các nhiệm vụ Viện giao trong việc phân tích, kiểm định các chỉ tiêu kỹ thuật của nguyên, nhiên liệu, sản phẩm VLXD, môi sinh, môi trường sản xuất VLXD:

Tổ chức quản lý, vận hành các thiết bị thí nghiệm chuyên ngành VLHC và HPXD để triển khai nhiệm vụ kiểm định các chỉ tiêu kỹ thuật của phòng thí nghiệm VILAS, LAS XD và một số chỉ tiêu kỹ thuật chuyên ngành khác theo sự phân công, chỉ đạo thống nhất của Viện trưởng;

Tổ chức quản lý, vận hành các thiết bị thí nghiệm chuyên ngành VLHC và HPXD được Viện giao để triển khai nhiệm vụ nghiên cứu KHCN của đơn vị.

-  Thực hiện các nhiệm vụ Viện giao trong công tác tư vấn:

Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng đối với các công trình sản xuất, các cơ sở thí nghiệm các loại VLHC và HPXD; tham gia thiết kế, thẩm định thiết kế các công trình sản xuất VLHC và HPXD; tham gia chế tạo, cung cấp, sửa chữa các thiết bị phục vụ thí nghiệm và sản xuất VLHC và HPXD;

Tư vấn lựa chọn thiết bị công nghệ và vận hành thiết bị các dây chuyền sản xuất và phòng thí nghiệm các loại VLHC và HPXD;

Cung cấp thông tin KHCN thuộc chuyên ngành VLHC và HPXD.

-  Thực hiện các nhiệm vụ Viện giao trong việc thẩm định, đánh giá, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ mới sản xuất VLXD của nước ngoài và kết quả nghiên cứu trong nước:

Tổ chức sản xuất và thực hiện các dịch vụ trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu hữu cơ và hóa phẩm xây dựng;

Thiết kế, thi công xây dựng các loại công trình có ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới thuộc chuyên ngành VLHC và HPXD.

-  Thực hiện các nhiệm vụ Viện giao trong công tác đào tạo của Viện:

Tham gia đào tạo, bồi dưỡng sau đại học theo chuyên ngành được Nhà nước giao;

Tham gia đào tạo kỹ thuật viên, thí nghiệm viên, công nhân vận hành thiết bị các dây chuyền sản xuất VLHC và HPXD.

-  Tham gia thực hiện các chương trình hợp tác trong và ngoài nước về nghiên cứu khoa học, tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ thuộc chuyên ngành VLHC và HPXD.

-  Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ chính sách đối với CBVC của đơn vị theo sự phân cấp của Viện.

-  Quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản và cơ sở vật chất thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo quy chế hiện hành của Viện

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác được Viện trưởng giao.Liên hệ:

Trung tâm Vật liệu hữu cơ và Hoá phẩm xây dựng
Địa chỉ: 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 024. 38582217 (113)
Website: http://vibm.vn 

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả