Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng

Ngày 15/10/2019 10:55
GIỚI THIỆU

        Trung tâm Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng là đơn vị nghiên cứu - triển khai trực thuộc Viện vật liệu xây dựng (VIBM). Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng được thành lập tại quyết định số 788/QĐ-BXD ngày 23/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Phê duyệt đề án chuyển đổi tổ chức và hoạt động của VIBM dựng thành tổ chức KH-CN tự trang trải kinh phí theo quy định tại Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 120/QĐ-VLXD ngày 21/07/2011 của Viện trưởng VIBM về việc Bổ sung chức năng nhiệm vụ và đổi tên Phòng Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng thành Trung tâm Dự báo và Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng. Tiếp đó là Quyết định số 216/QĐ-VLXD ngày 14/10/2019 của Viện trưởng VIBM về việc điều chỉnh và bổ sung chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Trung tâm Dự báo & Quy hoạch và phát triển vật liệu xây dựng thành Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng.

Chức năng

          Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng có chức năng nghiên cứu xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển ngành VLXD trên phạm vi cả nước phục vụ công tác quản lý Nhà nước theo yêu cầu của Bộ Xây dựng và các địa phương.

Nhiệm vụ

  • Thực hiện lập Quy hoạch phát triển VLXD; các sản phẩm VLXD chủ yếu; thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD trên phạm vi cả nước và từng địa phương;
  • Theo dõi, tổng hợp những vấn đề liên quan đến lập, thực hiện và điều chỉnh các Quy hoạch trên, đề xuất hướng giải quyết với các cơ quan quản lý;
  • Tổ chức thực hiện điều tra cơ bản các vấn đề liên quan đến sự phát triển công nghiệp VLXD và tiến bộ KHCN trong ngành VLXD;
  • Nghiên cứu xây dựng dự báo, chiến lược phát triển ngành VLXD;
  • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiên cứu - triển khai trong Viện, ứng dụng công nghệ sản xuất VLXD mới với các địa phương;
  • Tham gia hợp tác trong và ngoài nước trong lĩnh vực quy hoạch phát triển về VLXD;
  • Đề xuất, tổ chức nghiên cứu phương pháp luận về công tác dự báo và quy hoạch phát triển.\

Khai thác cát sỏi làm VLXD ở Yên Bái

Liên hệ:

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng
Địa chỉ: 235 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:      024. 38582907
Email:  quyhoachvlxd@yahoo.com.vn