Phòng Tài chính kế toán

Ngày 28/02/2024 05:05

Chưa có ảnh

Chức năng

Phòng Tài chính - Kế toán có chức năng tham mưu, giúp việc cho Viện trưởng thống nhất quản lý và tổ chức thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán của Viện.

Nhiệm vụ

Tham gia bộ máy phục vụ quản lý của Viện, giúp Viện trưởng đảm bảo bộ máy phục vụ quản lý hoạt động thông suốt, có hiệu quả các mặt công tác tài chính, kế toán; Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác tài chính kế toán của Viện, gồm:

-  Tổ chức, soạn thảo các văn bản quản lý tài chính, kế toán:

Chủ trì xây dựng, bổ sung, cập nhật, hoàn thiện quy chế Quản lý tài chính, quy chế Chi tiêu nội bộ;

Phối hợp, tham gia xây dựng các quy chế nội bộ, văn bản phục vụ công tác quản lý, điều hành của Viện.

-  Tổ chức, thực hiện công tác tài chính:

Xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn, dài hạn; Lập dự toán thu, chi ngân sách hàng năm; Tổ chức triển khai và giám sát thực hiện kế hoạch tài chính đã được phê duyệt;

Tham gia, tư vấn thẩm định dự toán, kế hoạch kinh phí thực hiện các đề tài, dự án KHCN, dự án đầu tư, dự án tăng cường năng lực thiết bị, hợp đồng kinh tế…;

Thu thập, phản ánh, xử lý, phân tích, tổng hợp số liệu, thông tin kinh tế, tài chính, các nguồn kinh phí;

Thực hiện quản lý, giám sát, phân tích và dự báo tài sản, nguồn vốn và hiệu quả các hoạt động kinh tế của Viện. Cân đối nguồn vốn phù hợp với yêu cầu SXKD;

Quản lý phần vốn góp của Viện vào các đơn vị khác;

Xây dựng và đề xuất các phương án phân phối lợi nhuận, sử dụng các quỹ của Viện;

Theo dõi, quản lý về mặt giá trị các tài sản của Viện. Tham gia hội đồng xét duyệt mua sắm, thanh lý, kiểm kê tài sản.

-  Tổ chức, thực hiện công tác kế toán theo Luật Kế toán và các quy định hiện hành của nhà nước:

Tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận, xử lý nghiệp vụ các hồ sơ, chứng từ kế toán trước khi trình lãnh đạo Viện phê duyệt;

Thực hiện hạch toán kế toán theo chế độ kế toán hiện hành;

Thực hiện thu, chi, bảo quản quỹ tiền mặt; Thu nhận, xuất cấp các chứng chỉ, hiện vật có giá trị tương đương tiền như công trái, vàng, đá quý… (nếu có);

Theo dõi chi tiết, tổng hợp tình hình công nợ toàn Viện; Xác định và đề xuất xử lý công nợ phải thu, công nợ khó đòi;

Tham gia thực hiện việc kiểm kê tài sản hàng năm hoặc đột xuất khi được yêu cầu;

Thực hiện theo dõi, kê khai, nộp, quyết toán các khoản thuế GTGT, TNDN, TNCN, môn bài …;

Thực hiện các thủ tục giao dịch tài chính với Kho bạc nhà nước Thanh Xuân và các Ngân hàng thương mại nơi Viện mở tài khoản;

Cấp hoá đơn GTGT đầu ra cho khách hàng, cấp phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ;

Phát hành, luân chuyển các chứng từ kế toán và thực hiện chế độ sổ kế toán theo qui định.

-  Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán tài chính hàng năm và nộp cho các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định. Thực hiện công tác báo cáo, thống kê phục vụ công tác quản trị của Viện;

-  Cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu kế toán, tài chính cho cá nhân, đơn vị trong Viện và các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của Pháp luật;

-  Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các qui định, chế độ quản lý tài chính của nhà nước về thực hiện dự toán thu, chi hàng năm, chế độ chi trả cho người lao động, chế độ quản lý sử dụng tài sản, các qui định về công nợ, xử lý mất mát, hư hỏng, thiếu hụt tài sản;

-  Thực hiện tự kiểm tra tài chính và công khai tài chính theo chế độ quy định;

-  Quản lý, giám sát, hướng dẫn, kiểm tra công tác tài chính, kế toán cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc. Quyết toán thu, chi hàng năm của đơn vị hạch toán phụ thuộc;

-  Lưu trữ, bảo quản, bảo mật thông tin, chứng từ, sổ sách, báo cáo, hồ sơ tài liệu, số liệu, cơ sở dữ liệu kế toán theo quy định;

-  Trực tiếp làm việc và giải trình số liệu, thông tin tài chính, kế toán với cơ quan Thuế, Thanh tra, Kiểm toán và cơ quan tài chính cấp trên; Đề xuất các biện pháp và thực hiện các kiến nghị của các cơ quan thanh, kiểm tra;

-  Quản lý CBVC trong đơn vị theo phân cấp quản lý hiện hành của Viện;

-  Quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản và cơ sở vật chất được giao theo quy định hiện hành của Viện;

-  Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.


Liên hệ:

    Phòng Tài chính - Kế toán

     Địa chỉ: 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
     Điện thoại: 024. 38582217 (116)
     Fax: 024. 38581112
     Website: vibm.vn 

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả