Kiểm kê khí nhà kính ngành xây dựng

Ngày 24/10/2023 05:31
Viện vật liệu xây dựng (VIBM) là đơn vị tư vấn, thực hiện kiểm kê khí nhà kính hỗ trợ các cơ sở thực hiện theo quy định:

Chưa có ảnh

- Kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở, lĩnh vực, ngành;

- Xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính;

- Lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính, kế hoạch giảm nhẹ theo Quy định chuẩn bị sẵn sàng cho sàn giao dịch tín chỉ Cacbon.

A - QUY ĐỊNH, ĐỐI TƯỢNG - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Mục 7, Điều 91, Luật Bảo vệ Môi trường 2020 quy định

Cơ sở phát thải khí nhà kính thuộc danh mục phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính, định kỳ 02 năm một lần đến Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 01/12 của kỳ báo cáo để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Xây dựng, thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính hằng năm; thực hiện lồng ghép hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính với chương trình quản lý chất lượng, chương trình sản xuất sạch hơn, chương trình bảo vệ môi trường của cơ sở;

- Hằng năm, lập báo cáo mức giảm phát thải khí nhà kính để thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của cơ sở theo hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan trước ngày 31 tháng 12 của kỳ báo cáo.

2. Đối tượng phải thực hiện kiểm kê

Theo Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg, có mức phát thải khí nhà kính hằng năm từ 3.000 tấn CO2 tương đương trở lên hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

- Nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất công nghiệp có tổng lượng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1.000 tấn dầu tương đương (TOE) trở lên;

- Công ty kinh doanh vận tải hàng hóa có tổng tiêu thụ nhiên liệu hằng năm từ 1.000 TOE trở lên;

- Tòa nhà thương mại có tổng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1.000 TOE trở lên;

- Cơ sở xử lý chất thải rắn có công suất hoạt động hằng năm từ 65.000 tấn trở lên.

B. QUY TRÌNH, BÁO CÁO KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

1. Báo cáo

Báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở (nhà máy) được xây dựng theo Mẫu số 05, Phụ lục II Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.

2. Quy trình

Quy trình thực hiện kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở được thực hiện qua 09 bước (Mục 2, Điều 14 Thông tư 17/2022/BTNMT) như sau:

Bước 1: Xác định phương pháp kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực

Phương pháp kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực được căn cứ theo Hướng dẫn kiểm kê quốc gia khí nhà kính phiên bản năm 2006 (IPCC 2006) và Hướng dẫn kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2019 hoàn thiện cho IPCC 2006.

Đối với các cơ sở sản xuất xi măng. Phương pháp tính toán được áp dụng theo Dự thảo TCVN XXX:2023 “Phát thải từ nguồn tĩnh – Xác định lượng phát thải khí nhà kính (KNK) - Phần 3: Ngành công nghiệp Xi măng (ISO 19694-3:2023, Stationary source emissions - Determination of greenhouse gas emissions in energy-intensive industries - Part 3: Cement industry;

Bước 2: Lựa chọn hệ số phát thải khí nhà kính

Hệ số phát thải được sử dụng để kiểm kê khí nhà kính được áp dụng theo danh mục hệ số phát thải do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố, hoặc theo IPCC.

Bước 3: Thu thập số liệu hoạt động kiểm kê khí nhà kính

Số liệu hoạt động để kiểm kê khí nhà kính được tham khảo từ hướng dẫn IPCC 2006, IPCC 2019. Và số liệu thực tế tại các cơ sở được kiểm kê.

Bước 4: Tính toán phát thải khí nhà kính

Việc tính toán phát thải khí nhà kính căn cứ theo các phương pháp kiểm kê khí nhà kính được quy định tại Bước 1.

Bước 5: Kiểm soát chất lượng kiểm kê khí nhà kính

Quy trình kiểm soát chất lượng kiểm kê khí nhà kính được căn cứ theo hướng dẫn IPCC 2006 và hướng dẫn IPCC 2019.

Bước 6: Đảm bảo chất lượng kiểm kê khí nhà kính

Quy trình đảm bảo chất lượng kiểm kê khí nhà kính được căn cứ theo hướng dẫn IPCC 2006, IPCC 2019 (Các hoạt động trong Bước 6 được thực hiện bởi các cơ quan không tham gia vào quá trình kiểm kê khí nhà kính).

Bước 7: Đánh giá độ không chắc chắn kiểm kê khí nhà kính

Đánh giá độ không chắc chắn của kết quả kiểm kê khí nhà kính được thực hiện theo hướng dẫn IPCC 2006, IPCC 2019.

Bước 8: Tính toán lại kết quả kiểm kê khí nhà kính

Được thực hiện trong các trường khi:

- Phát hiện ra sai sót trong kết quả tính toán lượng phát thải khí nhà kính.

- Có thay đổi về các phương pháp định lượng khí nhà kính, số liệu hoạt động và hệ số phát thải.

Bước 9: Xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính
Thông tin liên hệ:

Trung tâm Thiết bị, Môi trường & An toàn lao động – VIBM

Địa chỉ: Số 235 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 024.5585928
Fax: 024 8581112
Hotline: 091 5502834 - 091 2181479 – 097 7774688 - 034 3368306
Email: Thietbimoitruong.vibm@gmail.com
Website: vibm.vn

Trung tâm Thiết bị, Môi trường và An toàn lao động

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả