Nghiệm thu Dự thảo soát xét TCVN 4732:2007 “Đá ốp lát tự nhiên”

Ngày 23/05/2014 12:00
Ngày 15/5/2014, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu Dự thảo soát xét TCVN 4732:2007 “Đá ốp lát tự nhiên” mã số TC62-13 do KS. Đào Anh Tuấn - Viện Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng làm chủ nhiệm đề tài. ThS. Trần Đình Thái – Phó Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

Chưa có ảnh

Tại cuộc họp, Hội đồng đã nghe nhóm tác giả báo cáo tóm tắt sự cần thiết và các nội dung cần soát xét TCVN 4732. Theo đó, TCVN 4732 “Đá ốp lát tự nhiên” được xây dựng từ năm 2007 trên cơ sở bộ tiêu chuẩn ÁSTM về đá tự nhiên. Trên thực tế, sản phẩm đá tự nhiên được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau nên những yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn hiện hành chưa đủ; một số chỉ tiêu chưa phù hợp như các chỉ tiêu độ cứng vạch bề mặt, độ chịu mài mòn sâu, độ hút nước… Tiêu chuẩn ASTM quy định yêu cầu kỹ thuật liên quan đến phân loại nhóm đá là chính. Trong khi đó, bộ tiêu chuẩn châu Âu EN về đá ốp lát quy định yêu cầu kỹ thuật đá ốp lát tự nhiên cho các mục đích sử dụng khác nhau và cách tiếp cận phù hợp thực tế hơn. Do đó, việc soát xét TCVN 4732 trên cơ sở bộ tiêu chuẩn EN về đá tự nhiên là cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tế sử dụng loại vật liệu này trong xây dựng.

Các ủy viên phản biện và thành viên Hội đồng đều đánh giá cao nỗ lực của nhóm tác giả trong công việc. Để dự thảo hoàn thiện hơn, Hội đồng đã góp thêm ý kiến về định nghĩa một số loại đá; chuẩn hóa các thuật ngữ; xác định độ bóng của đá; chi tiết hóa việc phân nhóm đá, đặc biệt chú ý cách sử dụng…

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu - ThS. Trần Đình Thái nhất trí với các ý kiến của toàn Hội đồng, nhận xét Dự thảo được đầu tư công sức và thời gian khá tốt, đáp ứng mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Bên cạnh đó, nhóm tác giả cần nghiên cứu tiếp thu, bổ sung hoàn chỉnh dự thảo theo các ý kiến và đề xuất của Hội đồng hôm nay; lưu ý cách tiếp cận; rà soát một số nội dung như chỉ tiêu kích thước, các bảng biểu…để tiêu chuẩn có khả năng áp dụng cao trong thực tiễn, đáp ứng nhu cầu đá ốp lát của ngành Xây dựng. 

Dự thảo tiêu chuẩn đã được Hội đồng đánh giá loại Khá và nhất trí thông qua.

                                                                                     >> Nguồn: Bộ Xây dựng