VIBM: Công khai tài sản công năm 2020

Ngày 04/03/2021 01:30
Thực hiện Công văn số 499/BXD-KHTC ngày 18/02/2021 của Bộ Xây dựng về việc công khai tài sản công của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ban QLDA năm 2020, Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã báo cáo Bộ Xây dựng các nội dung sau đây:

Các văn bản pháp luật, tiêu chuẩn, định mức, thủ tục hành chính về quản lý, sử dụng tài sản công:

Các văn bản quy phạm pháp luật cơ bản về quản lý, sử dụng tài sản công hiện đang áp dụng tại Viện Vật liệu xây dựng:

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14.

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2007 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2007 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

- Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

- Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 về việc qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn Nhà thầu.

- Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/05/2018 Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

- Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 Hướng dẫn Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

- Thông tư số 29/2020/TT-BTC ngày 7/4/2020 Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

- Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 15/10/2015 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước,  đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

- Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.

- Quyết định số 806/QĐ-BXD ngày 15/6/2018 phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ, quản lý, sử dụng tài sản công của Bộ Xây dựng.

Ngoài ra, để thống nhất quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản nhà nước, VIBM đã cụ thể  hóa tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng tài sản tại VIBM qua các Quy chế nội bộ sau:

- Quy chế quản lý và sử dụng tài sản (Quyết định số 29A/QĐ-VLXD ngày 01/3/2016).

-  Quy trình mua sắm tài sản, máy móc thiết bị (tại Quyết định số 238/QĐ-VLXD ngày 1/11/2012).

Tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, sử dụng, thu hồi, điều chuyển, chuyển đổi công năng, bán, thanh lý tài sản công:

Về công tác đầu tư xây dựng:

Năm 2020, Viện thực hiện 02 dự án, trong đó 01 dự án đã hoàn thành và 01 dự án đang tiếp tục thực hiện. Cụ thể:

- Dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trụ sở chính VIBM

+ Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020.

+ Tổng mức đầu tư: 14,5 tỷ đồng, từ nguồn tự có của VIBM.

- Nội dung thực hiện: cải tạo, nâng cấp, mở rộng các hạng mục: Xưởng thực nghiệm số 07 (diện tích 1.148 m2); Xưởng thực nghiệm số 09 (diện tích 218,5 m2); Tầng thượng Nhà C (diện tích 363 m2); Đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước; cảnh quan, khuôn viên.

Đến nay, dự án đã hoàn thành đúng tiến độ được duyệt và quyết toán với tổng kinh phí 10,92 tỷ đồng. Trong đó, giá trị hình thành tài sản cố định là 8,53 tỷ đồng.

Dự án cơ sở 2 của VIBM tại xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam:

- Diện tích đất: 28.409 m2. Tổng vốn đầu tư theo kế hoạch là 126,032 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện theo hai giai đoạn :

+ Giai đoạn 1: 2015 - 2020: Thực hiện các hạng mục: đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp, xây tường rào và xây dựng hệ thống hạ tầng.

+ Giai đoạn 2: 2021 - 2023: VIBM sẽ tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng các xưởng nghiên cứu thực nghiệm sản phẩm công nghệ cao, công nghệ tái chế của VIBM và các hạng mục khác.

Khu đất của dự án đã được UBND tỉnh Hà Nam cấp sổ đỏ tháng 6/2018. Đến nay, dự án đã hoàn thành các hạng mục: đền bù giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, xây tường rào. Tổng kinh phí đã thực hiện dự án đến hết năm 2020 là 14,77 tỷ đồng từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Về công tác mua sắm, thanh lý tài sản:

VIBM thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ hiện hành. Trình tự, thủ tục về mua sắm, thanh lý tài sản nhà nước được thực hiện đúng quy trình, thẩm quyền đã được Bộ Xây dựng phân cấp.

Đối với xe ô tô: VIBM sử dụng phục vụ cho công tác quản lý chung và triển khai các hoạt động chuyên môn. Việc quản lý và sử dụng tài sản đúng mục đích, đối tượng và tiêu chuẩn quy định. Không sử dụng xe đi lại cho mục đích cá nhân.

Năm qua, VIBM đã mua sắm bổ sung 01 xe ô tô mới để phục vụ công tác chung của VIBM (Xe NISSAN, BKS 29A – 005.66). Tổng kinh phí mua mới là 1,051 triệu đồng.

VIBM đã thanh lý 02 xe ô tô đã cũ, sử dụng đã hết thời gian khấu hao, không đảm bảo an toàn trong lưu thông, gồm: xe TOYOTA BKS: 31A-6932 và xe Mitshubishi, BKS 31A-6592. Trình tự, thủ tục thanh lý xe được thực hiện theo đúng quy định. Tổng số tiền thanh lý là 153 triệu đồng và đã được hạch toán theo đúng chế độ tài chính hiện hành.

Đối với máy móc thiết bị và các tài sản khác: chủ yếu là các thiết bị, máy móc chuyên dùng VIBM phục vụ cho công tác nghiên cứu KHCN, phục vụ công tác hoạt động quản lý chung và triển khai các hoạt động dịch vụ KHCN. Tuy nhiên, đa số máy móc, thiết bị được đầu tư đã lâu nên hiện nay thường xuyên phải sửa chữa, duy tu mới đảm bảo hoạt động bình thường.

Các đơn vị trực thuộc có nhu cầu mua sắm phải có đề nghị nêu rõ mục đích mua sắm, thông số kỹ thuật, nguồn gốc, xuất xứ, giá cả…, hội đồng mua sắm của VIBM sẽ phân tích, lựa chọn giá. Hạn chế tối đa việc mua sắm các tài sản không thực sự cần thiết.

Năm 2020, VIBM đã mua sắm mới số lượng là 85 máy móc, thiết bị, tài sản với tổng kinh phí là 5,94 tỷ đồng từ nguồn tự có và nguồn NSNN cấp qua một số đề tài dự án.

Tuy nhiên, năm qua VIBM không thanh lý, điều chuyển, bán tài sản là máy móc, thiết bị và tài sản khác.

Tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công:

Tài sản công tại VIBM cơ bản được sử dụng phục vụ chính cho công tác quản lý nhà nước, nghiên cứu KHCN và triển khai các hoạt động sự nghiệp có thu.

Riêng về nhà làm việc, VIBM đã khai thác nguồn lực tài chính từ việc cho thuê một số phòng làm việc căn cứ vào Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 698/QĐ-BXD ngày 14/8/2019.

Cụ thể hiện nay, VIBM đã và đang cho 03 cơ quan có liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực hoạt động của VIBM là: Hội Vật liệu Xây dựng, Hiệp hội Gốm sứ xây dựng Việt Nam, Hội Bê tông Việt Nam thuê văn phòng làm việc. Mỗi cơ quan thuê 01-02 phòng làm việc, mỗi phòng khoảng 20-30m2. Diện tích đã cho thuê là 93m2. Số tiền thu được từ việc cho thuê văn phòng từ tháng 7 đến hết tháng 12 năm 2020 là 46,5 triệu đồng.

Trên đây là báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2020 tại VIBM, kèm theo các biểu mẫu công khai tài sản công theo thông tư 144/2015/TT-BTC.

Phòng Tài chính - Kế toán