VIBM Công bố Quyết định Điều chuyển cán bộ, viên chức

Ngày 15/05/2020 04:22
Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-BXD ngày 25/1/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Vật liệu xây dựng (VIBM); Nhu cầu công tác năng lực của cán bộ, viên chức VIBM và đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Viện trưởng Lê Trung Thành quyết định công tác Điều chuyển cán bộ như sau:

Điều chuyển bà Lê Thị Tường Vi, Cử nhân hoá – Trung tâm Kiểm định VLXD; bà Tống Thị Thu – KTV Trung tâm Xi măng - Bê tông đến công tác tại Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật và Hợp tác quốc tế (KHKT&HTQT) từ ngày 01/5/2020 (theo Quyết định số 96/QĐ-VLXD ngày 27/4/2020);

Điều chuyển ông Vũ Đức Nam, Kỹ sư xây dựng ngành vi khí hậu và môi trường xây dựng đến công tác tại Phòng KHKT&HTQT từ ngày 01/6/2020 (theo Quyết định số 98/QĐ-VLXD ngày 12/5/2020);

Điều chuyển ông Phùng Trọng Quyền, Thạc sĩ xây dựng - Phó Trưởng phòng KHKT&HTQT đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Xi măng - Bê tông từ ngày 15/5/2020 (theo Quyết định số 200/QĐ-VLXD ngày 13/5/2020).

Phòng KHKT&HTQT