VIBM: Thông báo Học bổng đào tạo CBVC trong và ngoài nước

Ngày 18/03/2020 11:39
Thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Viện Vật liệu xây dựng (VIBM), trong đó cần phải đào tạo các chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực chuyên môn và dịch vụ KHCN. Ngày 12/3/2020, VIBM đã gửi thông báo kèm mẫu đơn đăng ký tới toàn thể các Đơn vị thuộc Viện về học bổng đào tạo cán bộ (gọi tắt là Học bổng VIBM) như sau:

Học bổng đào tạo chuyên gia trình độ cao (Học bổng VIBM 1)

Học bổng áp dụng đối với CBVC có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và thời gian công tác tại VIBM trên 5 năm (không tính thời gian tập sự). CBVC sẽ được đào tạo chuyên sâu tại các cơ sở nghiên cứu KHCN tiên tiến trên thế giới để giúp cho CBVC thực hiện tốt nhiệm vụ chủ trì nghiên cứu KHCN và chủ trì triển khai các dịch vụ KHCN của VIBM.

Học bổng đào tạo CBVC thông thường (Học bổng VIBM 2)

Học bổng áp dụng đối với CBVC đã được tuyển dụng vào Viện trong vòng 3 năm. CBVC sẽ được đào tạo thực tế tại các cơ sở sản xuất, các cơ sở hoạt động thực tiễn trong nước có liên quan đến chuyên môn công việc tại Viện để giúp cho CBVC thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ nghiên cứu KHCN và triển khai các dịch vụ KHCN của VIBM.

Học bổng đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ cho CBVC (Học bổng VIBM 3)

(Thực hiện theo Quy chế tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng CBVC của Viện Vật liệu xây dựng).

Phòng KHKT&HTQT

Tags: thông báo