VIBM: Báo cáo đề tài “xây dựng, áp dụng thí điểm các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm tại cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng ốp lát”

Ngày 20/12/2019 10:12
Sáng ngày 19/12/2019, Hội đồng khoa học Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài “Xây dựng, áp dụng thí điểm các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm tại cơ sở sản xuất VLXD ốp lát” do ThS. Nguyễn Thị Tâm làm chủ nhiệm đề tài.

Chưa có ảnh

Theo Quyết định số 299/QĐ-BXD do Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt ngày 12 tháng 4 năm 2017 về đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng hàng hóa của ngành sản xuất VLXD đến năm 2020” với mục tiêu: Xây dựng, hoàn thiện và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng; phát triển nguồn lực cần thiết để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành VLXD. Đối với ngành sản xuất Vật liệu ốp lát, mục tiêu cụ thể như sau:

  • Xây dựng mới 09 Tiêu chuẩn, soát xét 19 tiêu chuẩn hiện có phù hợp với khu vực và thế giới;
  • 83 nhà máy (đạt tỉ lệ 100%) thực hiện ISO 9001:2015 hoặc hệ thống quản lý chất lượng tương ứng;
  • 66 nhà máy (đạt tỉ lệ 79%) thực hiện ISO 9001:2015 hoặc hệ thống quản lý chất lượng tương ứng;
  • 36 nhà máy (đạt tỉ lệ 43.4%) thực hiện đề án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm;
  • 100% nhà máy được cấp phép khai thác mỏ thực hiện hoàn thổ phục hồi môi trường theo quy định.


Để đánh giá được tính khả thi của các chỉ tiêu đề án đưa ra, cần phải có nghiên cứu ứng dụng thí điểm thực tế tại cơ sở sản xuất, từ đó đề xuất các giải pháp, cơ chế phù hợp để nhân rộng mô hình. Vì vậy, nhóm dự án đã làm việc cùng Tổng Công ty Viglacera và lựa chọn Công ty CP Viglacera Tiên Sơn là đơn vị ứng dụng thí điểm các hệ thống quản lý ISO 9001; 14001; ISO 50001, OHSAS 18001 với mục tiêu nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm tại nhà máy và xây dựng nhà máy thành cơ sở điển hình để nhân rộng mô hình.

Qua quá trình nghiên cứu, nhóm đề tài đã thực hiện khảo sát, đánh giá thực trạng áp dụng các giải pháp quản lý, các công cụ kỹ thuật trong quản lý lao động và chất lượng sản phẩm cũng như những nhược điểm tồn tại. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý nội vi, kỹ thuật tại nhà máy ứng dụng. Từ đó nghiên cứu ,ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng và quản lý môi trường cho nhà máy và đánh giá hiệu quả nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm sau khi triển khai ứng dụng các giải pháp và đề xuất giải pháp nhân rộng mô hình.


VLXD