Nghiên cứu viên chính của Viện Vật liệu xây dựng được Hội Đồng Giáo Sư Nhà Nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2019

Ngày 04/12/2019 03:57
Ngày 27/11/2019, Hội Đồng Giáo Sư Nhà Nước đã ban hành Quyết định số 68/QĐ-HĐGSNN về việc "Công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019". Theo đó, TS. Lê Trung Thành, nghiên cứu viên chính của Viện Vật liệu xây dựng (VIBM), đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành xây dựng, chuyên ngành vật liệu và cấu kiện xây dựng.

Chưa có ảnh

Description: http://vibm.vn/Portals/0/VT_Articles/PGS_TS%20LTT.jpgTS. Lê Trung Thành được Hội Đồng Giáo Sư Nhà Nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư đã góp phần xây dựng đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành của VIBM ngày càng vững mạnh. Xây dựng và củng cố nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyên gia về các chuyên môn vật liệu xây dựng (VLXD) là một trong các nội dung quan trọng nhất trong Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của VIBM trong giai đoạn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.

​TS. Lê Trung Thành tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành xây dựng tại Đại học tổng hợp Liverpool, Vương quốc Anh năm 2008 với nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ bê tông cốt sợi siêu tính năng (Ultra high performance fibre reinforced concrete – UHPFRC). Từ năm 2009 đến năm 2011, TS. Lê Trung Thành tiếp tục nghiên cứu Sau Tiến sĩ về chủ đề công nghệ in bê tông 3D (high-performance 3D printing concrete) tại Đại học tổng hợp Loughborough, Vương quốc Anh. Các chủ đề nghiên cứu chính của TS. Lê Trung Thành bao gồm các loại bê tông cốt sợi, cường độ cao và các loại VLXD khác; môi trường xây dựng; phát triển bền vững; và chính sách, chiến lược phát triển VLXD.

​Đến nay, TS. Lê Trung Thành đã chủ trì và tham gia công bố 46 bài báo trong nước và quốc tế. Một số bài báo đã được đăng trên các tạp chí ISI với chỉ số Impact factor cao trong ngành xây dựng như: (1) Flexural performance of fibre reinforced concrete made with steel and synthetic fibres – Construction and Building Materials Journal. Chỉ số ảnh hưởng Impact factor của tạp chí là 4.046. Chỉ số trích dẫn của bài báo tính đến tháng 11/2019 theo GoogleScholar là 161. (2) Mix design and fresh properties for high-performance printing concrete – RILEM Materials & Structures Journal. Chỉ số ảnh hưởng Impact factor của tạp chí là  2.548. Chỉ số trích dẫn của bài báo tính đến tháng 11/2019 theo GoogleScholar là 294. (3) Hardened properties of high-performance printing concrete - Cement and Concrete Research Journal. Chỉ số ảnh hưởng Impact factor của tạp chí là 5.618. Chỉ số trích dẫn của bài báo tính đến tháng 11/2019 theo GoogleScholar là 243.

TS. Lê Trung Thành đã chủ trì và tham gia xuất bản 04 cuốn sách chuyên ngành về bê tông và vật liệu cho bê tông. Đồng thời, TS. Lê Trung Thành đã hướng dẫn 03 học viên bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ, 01 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ. Hiện nay, TS. Lê Trung Thành đồng thời là giảng viên thỉnh giảng tại trường Đại học Xây dựng và đang tiếp tục hướng dẫn 04 nghiên cứu sinh Tiến sĩ về lĩnh vực vật liệu và công nghệ bê tông.

>> Xem chi tiết "Quyết định số 68/QĐ-HĐGSNN Công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 ngày 27/11/2019".

Phòng KHKT&HTQT