Họp thông qua Dự thảo báo cáo Dự án “Điều tra, khảo sát, xây dựng báo cáo hiện trạng bảo vệ môi trường ngành xây dựng (lĩnh vực vật liệu xây dựng)”

Ngày 06/06/2018 04:36
Ngày 06/6/2018 Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã tổ chức họp nghiệm thu thông qua Dự thảo báo cáo Dự án “Điều tra, khảo sát, xây dựng báo cáo hiện trạng bảo vệ môi trường ngành xây dựng (lĩnh vực vật liệu xây dựng)” do ThS. Đỗ Tiến Trung làm chủ nhiệm. Tham gia Hội đồng khoa học công nghệ (KHCN) có các chuyên gia của VIBM, Hội Vật liệu xây dựng, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Viện KHCN mỏ và luyện kim, Phân viện Công nghệ mới và BVMT, Tổng cục Môi trường... Chủ tịch Hội đồng KHCN là ThS. Nguyễn Văn Huynh - Phó Viện trưởng VIBM.

Chưa có ảnh

Trong những năm gần đây, ngành sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) nước ta đã phát triển không ngừng và đạt những thành tích to lớn trong việc phát triển các cơ sở sản xuất VLXD với các công nghệ tiên tiến, hiện đại, ngang tầm khu vực và các nước phát triển trên thế giới. Các chủng loại sản phẩm xây dựng  chủ yếu cơ bản đã thỏa mãn được nhu cầu tiêu dùng của xã hội, đáp ứng nhu cầu xây dựng trong nước, đồng thời một số sản phẩm VLXD đã tham gia thị trường xuất khẩu (xi măng, gạch ốp, lát, kính,…). Tuy nhiên ngành sản xuất VLXD vẫn là ngành có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao do các phát thải có thể có, do vậy việc thực hiện Dự án điều tra, khảo sát về hiện trạng bảo vệ môi trường lĩnh vực VLXD là cần thiết. Mục tiêu của Dự án là:

- Tập hợp các thông tin về hiện trạng và công tác bảo vệ môi trường ngành sản xuất VLXD theo Nghị định 24a;

- Đánh giá các nguyên nhân tồn tại và đề xuất giải pháp giảm tác động của chất thải tới môi trường;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất VLXD.

Hội đồng yêu cầu trong Báo cáo cần nêu rõ các tiêu chí lựa chọn các cơ sở sản xuất để khảo sát trực tiếp cũng như nêu rõ công nghệ đặc trưng của từng nhóm sản phẩm VLXD để thấy rõ vị trí nguy cơ phát thải gây ô nhiễm trong dây chuyền công nghệ sản xuất và cần phải chỉ ra được điển hình làm tốt cũng như chưa làm tốt công tác BVMT theo từng nhóm sản phẩm VLXD, nguyên nhân và giải pháp khắc phục; các kết luận và kiến nghị cũng cần được chỉnh sửa bám sát nội dung nhiệm vụ.

Hội đồng KHCN nhất trí thông qua dự thảo báo cáo với các chỉnh sửa về nội dung và bố cục báo cáo theo góp ý và trình nghiệm thu cấp Bộ theo quy định.

Trung tâm Thông tin