Họp thông qua các Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

Ngày 03/05/2018 12:16
Ngày 03/5/2018 Hội đồng Khoa học kỹ thuật (KHKT) Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) họp thông qua Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Hệ thống cống thoát nước bên ngoài nhà – Quản lý hệ thống cống thoát nước”, “Khảo sát và đánh giá hệ thống cống thoát nước bên ngoài nhà – Phần 1: Yêu cầu chung”, “Khảo sát và đánh giá hệ thống cống thoát nước bên ngoài nhà – Phần 2: Kiểm tra trực quan bằng hệ thống mã hóa”, “Thi công và thử nghiệm cống thoát nước” mã số TC 32,33,34,35-17 do KS. Lê Cao Chiến và “Vòi nước – Vòi đơn và vòi kết hợp cho hệ thông cấp nước kiểu 1 và kiểu 2 – Yêu cầu kỹ thuật” mã số TC 26-17 do KS. Nguyễn Hồng Quang làm chủ nhiệm dự án. ThS. Nguyễn Văn Huynh - Phó Viện trưởng làm Chủ tịch Hội đồng với sự tham gia của các chuyên gia đến từ các trường đại học, doanh nghiệp, viện nghiên cứu.

Hệ thống thoát nước phổ biến ở các đô thị Việt Nam phổ biến là thoát nước chung nước mưa và nước thải sinh hoạt, trong đó có nơi đã có tuổi thọ trên 100 năm, không thường xuyên sửa chữa, bảo dưỡng, xuống cấp nhanh, hoặc sửa chữa chắp vá,… không đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị. Trong khi đó hệ thống TCVN về lĩnh vực cấp và thoát nước còn thiếu nhiều và chưa đồng bộ, gây khó khăn cho công tác thi công, quản lý. Do đó cần thiết biên soạn các TCVN liên quan hệ thống cấp và thoát nước đô thị.

Các dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Hệ thống cống thoát nước bên ngoài nhà – Quản lý hệ thống cống thoát nước” được biên soạn chấp nhận EN 752:2017, “Khảo sát và đánh giá hệ thống cống thoát nước bên ngoài nhà – Phần 1: Yêu cầu chung” được biên soạn chấp nhận EN 13508-1:2012, “Khảo sát và đánh giá hệ thống cống thoát nước bên ngoài nhà – Phần 2: Kiểm tra trực quan bằng hệ thống mã hóa” được biên soạn chấp nhận EN 13508-2:2003 +A1-2011, “Thi công và thử nghiệm cống thoát nước” được biên soạn chấp nhận EN 1610:2015 và “Vòi nước – Vòi đơn và vòi kết hợp cho hệ thông cấp nước kiểu 1 và kiểu 2 – Yêu cầu kỹ thuật” được biên soạn chấp nhận BS EN 200:2008.

Sau khi thảo luận nội dung các dự thảo TCVN, Hội đồng KHKT VIBM nhất trí thông qua các dự thảo tiêu chuẩn quốc gia và thuyết minh trên cơ sở chỉnh sửa, hoàn thiện theo các góp ý của Hội đồng và tiếp tục lấy các ý kiến góp ý của chuyên gia, tổ chức trên website của VIBM http://www.vibm.vn và tiếp đó trình Bộ Xây dựng nghiệm thu theo quy định. 

Trung tâm Thông tin

Tags: TCVN